ALGEMENE VOORWAARDEN
ARTIKEL 1: ALGEMEEN
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. opdrachtgever: de partij die opdracht geeft;
b. opdrachtnemer: Nathan de Groot (J.F. de Groot). Alle opdrachten worden slechts met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek aanvaard en uitgevoerd.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van opdrachtnemer, alsmede op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgevers betreffende:
a. het verzorgen van trainingen, opleidingen, workshops, cursussen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin des woords,
b. het organiseren van debatten, congressen, symposia, fora, lezingen, dan wel het organiseren en/of begeleiden van evenementen in de ruimste zin des woords,
c. het selecteren en/of leveren van voorzitters, presentatoren, gastsprekers, juryleden, debaters, debatleiders, dan wel het optreden als intermediair ten behoeve van sprekers in de ruimste zin des woords,
d. het leveren van concepten, formats, draaiboeken, analyses, projectmateriaal dan wel expertise van opdrachtnemer in de ruimste zin des woords,
e. het ontwikkelen en/of uitgeven van lesmateriaal, brochures, artikelen, wetenschappelijk onderzoek, (hand)boeken, beeld- en/of geluidsmateriaal, dan wel het verzorgen van publicaties in de ruimste zin des woords,
hierna te noemen ‘opdracht’.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door opdrachtnemer.
3. Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.

ARTIKEL 3: TOTSTANDKOMING VAN DE OPDRACHT
De overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever komt tot stand door:
a. ondertekening door de opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier,
b. de door opdrachtnemer en de opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging,