Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. opdrachtgever: de partij die opdracht geeft;
b. opdrachtnemer: Nathan de Groot (J.F. de Groot). Alle opdrachten worden slechts met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek aanvaard en uitgevoerd.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van opdrachtnemer, alsmede op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgevers betreffende:
a. het verzorgen van trainingen, opleidingen, workshops, cursussen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin des woords,
b. het organiseren van debatten, congressen, symposia, fora, lezingen, dan wel het organiseren en/of begeleiden van evenementen in de ruimste zin des woords,
c. het selecteren en/of leveren van voorzitters, presentatoren, gastsprekers, juryleden, debaters, debatleiders, dan wel het optreden als intermediair ten behoeve van sprekers in de ruimste zin des woords,
d. het leveren van concepten, formats, draaiboeken, analyses, projectmateriaal dan wel expertise van opdrachtnemer in de ruimste zin des woords,
e. het ontwikkelen en/of uitgeven van lesmateriaal, brochures, artikelen, wetenschappelijk onderzoek, (hand)boeken, beeld- en/of geluidsmateriaal, dan wel het verzorgen van publicaties in de ruimste zin des woords,
hierna te noemen “opdracht”.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door opdrachtnemer.
3. Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.

ARTIKEL 3: TOTSTANDKOMING VAN DE OPDRACHT

De overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever komt tot stand door:
a. ondertekening door de opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier,
b. de door opdrachtnemer en de opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging,
c. schriftelijke bevestiging opdrachtnemer aan de opdrachtgever van diens telefonische aanmelding, opdracht per fax of E-mail, afspraken met een vertegenwoordiger van opdrachtnemer,
d. mondelinge afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

ARTIKEL 4: ANNULERING VAN DE OPDRACHT DOOR DE OPDRACHTGEVER

1. De opdrachtgever heeft het recht deelname aan of het gebruik van de opdracht te annuleren per aangetekend schrijven.
2. Bij annulering door de opdrachtgever worden door opdrachtnemer in rekening gebracht:
a. alle ontwikkelings- en voorbereidingskosten die tot op het moment van annulering gemaakt zijn;
b. alle kosten voor de uitvoering van de opdracht:
– 100% van de kosten bij annulering binnen één week voor aanvang van de activiteit;
– 70% van de kosten bij annulering tussen één week en één maand voor aanvang van de activiteit;
– 50% van de kosten bij annulering tussen één maand en een half jaar voor aanvang van de activiteit;
– 0% van de kosten bij annulering een half jaar voorafgaand aan de uitvoering of deadline van de opdracht.
c. alle kosten van een eventueel geboekte accommodatie welke in rekening zijn gebracht conform de voorwaarden van de accommodatieverschaffer.

 

ARTIKEL 5: ANNULERING VAN DE OPDRACHT DOOR OPDRACHTNEMER

1. Bij onvoldoende aanmeldingen voor een training met open inschrijving heeft opdrachtnemer altijd het recht een training te annuleren en een aanmelding niet te accepteren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.
2. Indien zich feiten of omstandigheden voordoen, die zich aan haar invloed onttrekken en van dien aard zijn, dat voltooiing van de werkzaamheden in redelijkheid niet gevergd kan worden, heeft opdrachtnemer het recht de werkzaamheden tussentijds te beëndigen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.

 

ARTIKEL 6: VERVANGING

De opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer, contactpersoon of vertegenwoordiger kan in plaats van de aangemelde deelnemer, contactpersoon of vertegenwoordiger in overleg een ander aan een dienst laten deelnemen, indien de substitutie aan opdrachtnemer wordt medegedeeld voor de aanvangsdatum van de dienst. Vervanging na het begin van de dienst is niet meer toegestaan.

 

ARTIKEL 7: BETALING

1. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan dertig dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta door middel van storting ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
2. De reis- en verblijfkosten, alsmede verplichte literatuur in verband met deelname aan diensten artikel 2, lid 1 sub 1, 2 en 3, zijn in de hoofdsom / cursusgeld niet begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. De verblijfkosten dienen door de opdrachtgever te worden voldaan aan de door opdrachtnemer gekozen accommodatie.
3. Indien opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
4. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van dienst betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever.
5. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

 

ARTIKEL 8: AUTEURSRECHT

1. Het auteursrecht op de door opdrachtnemer uitgegeven werken als omschreven in artikel 2 lid 1 sub d en e berust bij opdrachtnemer, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd worden.
2. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van het opdrachtnemer, berust uitsluitend bij opdrachtnemer.

 

ARTIKEL 9: VERTROUWELIJKHEID

1. Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie met betrekking tot opdrachtgever.
2. Assessments, coaching- en intakegesprekken worden als persoonlijk en vertrouwelijk behandeld. Over de inhoud van deze gesprekken zal door de uitvoerende professional geen enkele informatie aan derden worden verstrekt, tenzij de assessee, coachee of trainee daar uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
3. Vertrouwelijke informatie is die informatie, die als zodanig wordt verstrekt aan opdrachtnemer en alle andere informatie, die redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd kan worden.
4. Daarnaast zal opdrachtnemer eventuele rapporten, verslagen (inclusief die door opdrachtnemer zelf zijn geschreven) betreffende (de organisatie van) de opdrachtgever niet ter inzage geven aan derden, tenzij daar nadrukkelijk toestemming voor is gegeven.

 

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID

1. Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van de betrokken professionele dienstverlener kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daarvoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, aanvaardt de opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijkheid indien deze door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voorzover de verzekeraar tot uitkering overgaat.
2. Buiten de in lid 1 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van zes maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan  5.000,00 euro.
3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder winstderving, gevolgschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

ARTIKEL 11: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in Den Haag.

Vastgesteld: 1 februari 2016